Thursday, June 4, 2009

Presentatie advies Veerman

Presentatie advies Veerman
4 juni 2009

Op donderdag 4 juni presenteert de Commissie Veerman haar advies over de toekomst van de Noord/Zuidlijn. Het rapport en persbericht van de commissie en de reactie van het college van B&W kunt u vanaf 12:00 uur op de website lezen.

Commentaar Trendsbridge: Onze eerste indruk is dat het een nogal propagandistische presentatie was. De gemaakte fouten zijn nog in hoge mate onduidelijk. Er is lichte kritiek op de arrogante houding van de Gemeente Amsterdam. De burgemeester (Job Cohen) was opvallend afwezig. Het komt er op neer dat de Overheid er nog meer geld in zal moeten pompen om de Noord/Zuidlijn af te laten bouwen, en dat het resultaat vooralsnog onduidelijk blijft.
Met terugwerkende kracht dank aan de in de Ferdinand Bol buurt als 'de Alien' bekend staande voormalige VVD Wethouder Geert Dales. Ergo: Het begin van "Het Geklooi".
1.Persbericht Commissie Veerman

‘Bouwen aan verbinding’
Doorgaan met Noord/Zuidlijn, nieuwe maatregelen nodig


Ga door met de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, maar tref eerst een flink aantal nieuwe maatregelen, zo luidt het advies van de Commissie Veerman vandaag aan het gemeentebestuur van Amsterdam.
Onderzoek de mogelijkheid om vanuit twee richtingen de tunnel te boren, dit kan een tijdswinst van één jaar opleveren. En station Vijzelgracht krijgt dan meer tijd om in rust te worden afgebouwd. Begeleid het boorproces nauwlettend om in geval van verzakkingen direct met een vliegende brigade te kunnen ingrijpen om schade te voorkomen. Maak de projectdirecteur verantwoordelijk voor het totaal en stel een projectcommissariaat in met een onafhankelijk voorzitter dat de uitvoering controleert. Communiceer open met de Amsterdamse bevolking, versnel de afhandeling van schades en wees ruimhartig.
Dit is een aantal belangrijke aanbevelingen uit het rapport ‘Bouwen aan verbinding’ van de Commissie Veerman dat tot stand is gekomen na een gedegen studie van drie maanden en intensief beraad. De Commissie verwacht dat de voltooiing van de Noord/Zuidlijn nog acht jaar in beslag gaat nemen en dat de aanleg in totaal 3,1 miljard euro gaat kosten.
De Noord/Zuidlijn, een metroverbinding die in 16 minuten de afstand tussen Amsterdam Noord en Amsterdam Zuid gaat overbruggen, komt in februari 2009 in een impasse door weer een budgetoverschrijding. Wethouder Tjeerd Herrema stapt op. Het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam vraagt dan oud-minister Cees Veerman een Commissie samen te stellen en te onderzoeken hoe het verder moet met de Noord/Zuidlijn.
De Commissie Veerman heeft drie scenario’s onderzocht: stoppen, alleen de Noordlijn en voltooien van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Doorgaan is volgens de Commissie als saldo van baten en kosten beter dan stopzetting of halve aanleg. Stoppen kost de stad circa 1,7 miljard Euro zonder dat het iets oplevert. Dit is exclusief het terugbetalen van de subsidie aan het Rijk (circa 600 miljoen Euro). Half aanleggen kost ongeveer 2,0 miljard Euro en levert weinig aan baten op. De totale aanleg kost 3,1 miljard Euro. Daar staan gemiddeld 1,5 miljard Euro baten, zoals reistijdwinst tegenover. Indirecte baten zoals minder auto’s in de stad en dergelijke zijn hierin niet meegenomen.
Het belang van de Noord/Zuidlijn overschrijdt de gemeentegrenzen van Amsterdam, zo meent de Commissie. De metrolijn draagt bij aan het prestige en de internationale allure van de stad Amsterdam als hoofdstad, toeristische trekpleister en handelscentrum.

De leefbaarheid en aantrekkelijkheid als woon- en werkstad neemt toe met uitbreidingsmogelijkheden naar
Schiphol en Amstelveen. Met de Noord/Zuidlijn wordt aan een van de voorwaarden voldaan om de interne bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren.

Zomaar doorgaan vindt de Commissie niet verantwoord. De Commissie constateert wezenlijke tekortkomingen op het gebied van de projectorganisatie, risicoanalyse en risicobeheersing, geschaad vertrouwen bij de bevolking en een trage afhandeling van vergunningsprocedures door de stad zelf. Niets is zonder risico, zo stelt de Commissie. Maar met nieuwe maatregelen en innovaties kunnen de risico’s tot een minimum worden beperkt.
Daarom beveelt de Commissie in haar rapport aan om de organisatie te verbeteren door onder meer de projectdirecteur verantwoordelijk te maken tot en met het rijden van de metrotreinen. Deze directeur rapporteert direct aan de verantwoordelijk wethouder. De Commissie is van mening dat een projectcommissariaat - met een onafhankelijk voorzitter en twee externe experts - dat de uitvoering controleert, moet worden ingesteld. Het projectbureau moet worden versterkt met kennis, kunde en menskracht om een volwassen opdrachtgever ten opzichte van de aannemers te kunnen zijn.
Ook de uitvoering van het project zelf moet worden verbeterd waarbij risicoanalyse, risicobeheersing en afstemming de hoogste prioriteit behoren te zijn. Tevens wordt nader onderzoek naar een andere uitvoeringsvolgorde van het werk voorgesteld om tijdswinst te behalen. Concrete voorstellen worden door de Commissie aangereikt.
Het is de plicht van de gemeente Amsterdam – zo vindt de Commissie – om voltooiing van de lijn gepaard te laten gaan met optimale zorg voor veiligheid, leefbaarheid en informatie voor de lokale bevolking en dan vooral de omwonenden van de verschillende bouwlocaties. Geef bouwlocaties tijdelijk terug aan de bevolking, wanneer het werk op die bouwlocaties langere tijd wacht op voltooiing van werkzaamheden elders, zo luidt een van de aanbevelingen.
Commissie Veerman is ervan overtuigd dat wanneer het advies integraal wordt overgenomen een goede voltooiing van de Noord/Zuidlijn kan worden bereikt. De Commissie verwacht dat per saldo de stad Amsterdam, de Randstad en Nederland voor een zeer lange periode van het dan werkende ondergrondse vervoerssysteem gaan profiteren. Het wordt een belangrijke verkeersslagader, die dagelijks 200.000 passagiers zal gaan vervoeren. De Noord/Zuidlijn wordt daarmee één van de meest intensief gebruikte metroverbindingen van Europa.

Noot van de redactie:
Rapport, bijlagen en film zijn na lezen c.q. te bekijken op www.noordzuidlijn.amsterdam.nl.

1 comment:

Anonymous said...

Bedankt voor de interessante informatie